Koncepcja budowy drogi ekspresowej S27 (Zielona Góra - Zgorzelec)
opracowana przez www.drogaS27.pl


Zielona Góra, 20-03-2019


PRZEDMOWA - OD AUTORA

Niniejsza koncepcja służy w głównej mierze celom opiniotwórczym, jako przedmiot konsultacji społecznych w regionie województw lubuskiego i dolnośląskiego. Wspierana nią inicjatywa dotyczy rozbudowy sieci drogowej w zachodniej części obu województw o drogę ekspresową S27.

Do powstania prezentowanej koncepcji przyczyniły się dość oczywiste czynniki, wpisujące się w codzienną problematykę komunikacji drogowej w tym regionie. Droga krajowa nr 27 w obecnym kształcie, nie bez przyczyny nosi dość niechlubne w żargonie kierowców miano tzw. "trasy śmierci", co z kolei znajduje odzwierciedlenie w następstwach sukcesywnie zwiększającej się z każdym rokiem liczby uczestników ruchu drogowego na tej trasie. Na szczególną uwagę zasługuje tu też coraz większy procent obecności pojazdów ciężarowych transportu drogowego na DK27, co bezpośrednio przekłada się na wzrost współczynnika zagrożenia bezpieczeństwa na tej drodze, której przepustowość ma swoje oczywiste ograniczenia. Uwzględniając ogólną tendencję stałego wzrostu ilości pojazdów na drogach, poziom bezpieczeństwa, efektywność i komfort podróżowania na trasie DK27 w tym regionie będą jednocześnie sukcesywnie spadać.

Jedynym skutecznym remedium na znane tutejszym użytkownikom codzienne bolączki komunikacyjne dotyczące DK27, okazuje się być budowa alternatywnej drogi ekspresowej S27, gdzie wstępny zarys całego konceptu przedstawia się następująco.CZĘŚĆ OPISOWA

I. Założenia koncepcyjne:


 1. budowa drogi ekspresowej S27 o długości ok. 100km, łączącej miasta Zielona Góra - Żary - Zgorzelec (przejście graniczne DE/PL Jędrzychowice);
 2. planowany przebieg trasy na odcinku północ (woj. lubuskie) - południe (woj. dolnośląskie) z głównymi węzłami Zielona Góra, Żary, autostrada A18, autostrada A4 (Zgorzelec/Jędrzychowice);
 3. wykonanie dwuetapowe w odcinkach:
 4. węzeł początkowy (Zielona Góra) w lokalizacji ulic Wrocławska/Pileckiego, na wysokości planowanej do budowy południowej obwodnicy Zielonej Góry, przy węźle drogi S3 "Zielona Góra/Racula";
 5. węzeł końcowy (Zgorzelec/Jędrzychowice) w lokalizacji węzła autostrady A4 k. miejsc. Przesieczany;
 6. zastosowanie w koncepcji innowacyjnych rozwiązań dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu drogowemu umożliwiających między innymi:
 7. wstępne wytyczenie trasy S27 wg najbardziej optymalnych warunków realizacji inwestycji z uwzględnieniem budowy:
 8. stworzenie pierwszej w Polsce najnowocześniejszej technologicznie drogi ekspresowej.


II. Cel realizacji:


 1. odciążenie/przeniesienie ruchu z obecnie istniejącej drogi krajowej nr 27 między Zieloną Górą a węzłem autostrady A18 (odc. ok. 55km) na nową drogę ekspresową S27;
 2. zmniejszenie natężenia ruchu na szczególnie niebezpiecznych odcinkach DK27, gdzie często występują kolizje i wypadki (odc. Zielona Góra - Żary);
 3. wyeliminowanie ryzyka wielogodzinnego całkowitego zamknięcia komunikacji drogą 27 na odcinku Zielona Góra - Żary, z przyczyn wypadków drogowych itp. ze względu na brak alternatywnej trasy w bezpośrednim sąsiedztwie DK27 o podobnym standardzie, mogącej stanowić objazd;
 4. rozszerzenie obecnego tranzytu DK27 drogą S27 do miejsc. Zgorzelec (obecnie DK27 kończy się w miejsc. Przewóz, a cała jej długość to ok. 67km);
 5. zastąpienie obecnej komunikacji drogą DW296 (odc. ok. 69km) nowym równoległym odcinkiem drogi ekspresowej S27 (węzeł A18 k. miejsc. Rusocice - węzeł A4 Zgorzelec/Jędrzychowice);
 6. utworzenie międzynarodowego ekspresowego korytarza tranzytowego między Zieloną Górą (droga S27) a Dreznem (autostrada nr 4 - Niemcy) i Lipskiem (autostrada nr 14 - Niemcy);
 7. w połączeniu z istniejącą nowo wybudowaną drogą ekspresową S3 (na węźle Zielona Góra), planowana droga S27 utworzy pełne połączenia autostradowe/ekspresowe na odcinkach Poznań (z autostradą A2)/Świnoujście - Zgorzelec/Jędrzychowice - Drezno.


III. Możliwości i perspektywy działania:


 1. zakwalifikowanie inwestycji budowy drogi S27 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.) w ramach Limitu Finansowego zgodnie z uchwałą nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12-07-2017 (rozszerzenie zakresu przewidzianego uchwałą);
 2. wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań współfinansowanych ze środków unijnych dla rozwoju nowych technologii;
 3. wg oficjalnych danych finansowych podobnej inwestycji w woj. lubuskim, tj. drogi ekspresowej S3 (odc. Gorzów Wlkp. - Kaźmierzów), oddawanej do eksploatacji etapami w latach 2013-2018, średnia cena realizacji odcinka 1km drogi (dwóch jezdni) wynosiła 23 mln zł (najniższa 20,6 mln zł, a najwyższa 24 mln zł), to z kolei pozwala oszacować średni koszt budowy drogi S27 o całkowitej długości ok. 100km na poziomie 2.303 mln zł;
 4. całkowity wolumin inwestycji budowy drogi ekspresowej S27, wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej, zapewnieniem infrastruktury towarzyszącej, przygotowaniem procedur przetargowych i zabezpieczeniem nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych kosztów i rezerw operacyjnych, należałoby szacować na wartość około od 2.800 mln zł do 3.500 mln zł (szacowanie przypuszczalne na etapie koncepcji);
 5. uchwalony przez Radę Ministrów (uchwała nr 97/2017 z dnia 20-06-2017) limit finansowy dla Programu Budowy Dróg Krajowych w wysokości 135.000 mln zł, mógłby uwzględniać proponowaną koncepcję budowy drogi ekspresowej S27 i zapewnić jej realizację.


ZARYS KONCEPCJI (wg stanu map Google na dzień 20-03-2019)AKTUALNOŚCI

Na chwilę obecną wg odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury (Departamentu Dróg Publicznych) z dnia 08-05-2019 (zn. spr. DDP-5.051.7.2019), w odniesieniu do zaprezentowanej niniejszej koncepcji, otrzymała ona status jako nie uwzględniona w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15-05-2004 w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004r. Nr 128, poz. 1334 z późn. zm.). Tym samym prezentowana inicjatywa budowy drogi S27, wymagać będzie szerszych konsultacji społecznych w tym regionie, uzasadniających mimo wszystko potrzebę jej realizacji i uwzględnienia w dalszych rozporządzeniach Ministerstwa.INFORMACJE OGÓLNE

Adres do korespondencji (sugestie, opinie, konsultacje):

www.drogaS27.pl
Skr. poczt. 30
ul. Słowacka 12A
65-636 Zielona Góra 10Koncepcja indywidualna - © 2019 www.drogaS27.pl wszelkie prawa zastrzeżone